Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden,

van Busscher Projectzonwering gevestigd te Zwaag, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37120730

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige levering- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle leveringen van-, overeenkomsten en transacties met- en betalingen aan Busscher Projectzonwering.
 2. Alle offertes van Busscher Projectzonwering vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de naar aanleiding daarvan tot stand gekomen overeenkomst. Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt derhalve uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Busscher Projectzonwering uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt.
 3. Alle offertes worden gedurende 3 maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 4. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Busscher Projectzonwering heeft bereikt.
 5. Voor overeenkomsten in Nederland: voor zover koper in eigen algemene voorwaarden een beroep doet op het bepaalde in artikel 225 lid 3 boek 6 van het burgerlijk wetboek, dient koper Busscher Projectzonwering daar bij gelegenheid van de acceptatie uitdrukkelijk van in kennis te stellen.
 6. Busscher Projectzonwering behoudt zich het recht voor om orders/bestellingen voor een lager bedrag dan € 10,– zonder opgave van redenen te weigeren.
 7. Indien door koper in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid, eerste volzin, bepaalde, de overeenkomst pas tot stand indien Busscher Projectzonwering aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 8. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 2. Wijzigingen

 1. De strategie van Busscher Projectzonwering is er een van continue verbetering en vernieuwing van haar assortiment. Busscher Projectzonwering behoudt zich daarom het recht voor om per direct, zonder nadere aankondiging, (delen van) haar assortiment te verbeteren, aan te passen, te vernieuwen en/of bepaalde zaken uit productie te nemen, zonder dat de koper aan de inhoud van enig eerder informatiemateriaal en/of de inhoud van eerdere tussen partijen gesloten en uitgevoerde overeenkomsten rechten kan ontlenen.
 2. Busscher Projectzonwering behoudt zich het recht voor om de in haar aanbiedingen en offertes vermelde prijzen, kortingen(niveau’s) en andere leveringscondities zonder nadere aankondiging te wijzigen, indien marktomstandigheden daartoe aanleiding geven.
 3. Wijzigingen in de (uitvoering van de) koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en Busscher Projectzonwering zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kwaliteit en omschrijving

 1. Busscher Projectzonwering verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven en zoals die door koper is geaccepteerd.
 2. Busscher Projectzonwering verbindt zich jegens de koper hem zaken te leveren, die:
  1. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
  2. de prestaties (capaciteit, materialen, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven.
 3. Busscher Projectzonwering staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Busscher Projectzonwering kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 4. Eigendomsovergang en risico

 1. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Busscher Projectzonwering zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens Busscher Projectzonwering heeft voldaan. Het risico voor de zaken zal bij aflevering op de koper overgaan. Door ondertekening van- of schriftelijke akkoordverklaring met de offerte geeft de koper uitdrukkelijk aan, kennis te hebben genomen van de inhoud en strekking van het onderhavige eigendomsvoorbehoud en verklaart koper zich uitdrukkelijk met het beding akkoord.
 2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan, mag de koper de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
 3. Indien Busscher Projectzonwering haar krachtens dit artikel toekomende eigendomsrechten wil uitoefenen, dan wordt koper geacht een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Busscher Projectzonwering of aan door Busscher Projectzonwering aan te wijzen derden te hebben gegeven om alle plaatsen te betreden waar de aan Busscher Projectzonwering in eigendom toebehorende zaken zich bevinden, en die zaken terug in de macht van Busscher Projectzonwering te brengen.
 4. Indien er gerede twijfel bij Busscher Projectzonwering bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Busscher Projectzonwering bevoegd de aflevering van zaken uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de Busscher Projectzonwering door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 5. Tijdstip van levering en leveringstermijnen

 1. Busscher Projectzonwering zal de zaken leveren op het tijdstip van- of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, als bepaald is in de offerte of op de datum zoals nadien uitdrukkelijk nader schriftelijk overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze normalerwijze aan op de datum, zoals vermeld in de offerte.
 2. De door Busscher Projectzonwering in de offerte en/of overeenkomst genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en in geen geval bindend tussen partijen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft koper geen recht op (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Zolang de koper aan Busscher Projectzonwering nog niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens heeft verstrekt wordt iedere leveringstermijn –hetzij een indicatieve leveringstermijn, danwel een uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen fatale leveringstermijn- in ieder geval verlengd met de termijn gedurende welke de koper met het aanleveren van de betreffende gegevens in gebreke is gebleven.

Artikel 6. Overmacht

 1. De in artikel 5 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Busscher Projectzonwering door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van Busscher Projectzonwering is sprake, indien Busscher Projectzonwering na totstandkoming van de overeenkomst verhindert wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog(-sgevaar), (de gevolgen van-) terroristische acties, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, niet aan Busscher Projectzonwering toerekenbare defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Busscher Projectzonwering als bij derden, van wie Busscher Projectzonwering de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten schuld of de risicosfeer van Busscher Projectzonwering ontstaan.

Artikel 7. Reclame

 1. Koper is gehouden de (werking van-) de geleverde zaken op het moment van feitelijke levering, doch in ieder geval zo spoedig mogelijk, te inspecteren. Daarbij behoort koper te onderzoeken of zowel kwaliteit als kwantiteit van de geleverde zaken overeenstemmen met hetgeen tussen Busscher Projectzonwering en koper is overeengekomen, althans voldoen aan de in het handelsverkeer in redelijkheid te stellen eisen.
 2. Eventuele zichtbare gebreken en/of tekortkomingen dienen binnen 48 uur na levering door koper aan Busscher Projectzonwering te worden gemeld en schriftelijk te worden bevestigd. Niet-zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na het tijdstip waarop zij naar buiten zijn getreden, doch uiterlijk binnen 1 jaar na de levering, schriftelijk door koper aan Busscher Projectzonwering te worden bevestigd.
 3. Indien als gevolg van het vorige lid tijdig door koper wordt gereclameerd, blijft koper –onder handhaving van de als gevolg van artikel 10 aan koper toekomende rechten en plichten- verplicht tot het in ontvangst nemen van de geleverde zaken en betaling daarvan aan Busscher Projectzonwering.

Artikel 8. Garantie

 1. Ten aanzien van Busscher Projectzonwering hardware garandeert Busscher Projectzonwering dat deze zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Deze garantie geldt gedurende een periode van drie jaren na de levering.
 2. Voor zover Busscher Projectzonwering in het eindproduct door derden geleverde zaken verwerkt, strekt de garantieverplichting van Busscher Projectzonwering jegens de koper niet verder dan de garantieverplichting van de derde jegens Busscher Projectzonwering.
 3. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, zal Busscher Projectzonwering de zaken binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, danwel, wanneer retournering van de zaken redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Busscher Projectzonwering, vervangen of zorg dragen voor herstel.
 4. De garantie geldt niet wanneer het gebrek –ter beoordeling door Busscher Projectzonwering- is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Busscher Projectzonwering, de koper of door koper aangewezen derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen resp. reparaties aan de zaken hebben uitgevoerd en/of de zaken hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor de zaken niet bestemd zijn.
 5. De aansprakelijkheid van Busscher Projectzonwering is te allen tijde beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Busscher Projectzonwering. Busscher Projectzonwering is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. Gebreken in de goede werking moeten binnen 14 dagen na de ontdekking en in elk geval uiterlijk vóór het verstrijken van de garantietermijn schriftelijk aan Busscher Projectzonwering worden meegedeeld.
 7. Busscher Projectzonwering is nimmer tot enige garantie gehouden, althans zal gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, indien en zolang de koper niet aan al zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 9. Prijs en betaling

 1. Tenzij anders vermeld in de offerte, omvat de koopprijs, behalve de prijs voor de zaken, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten naar de door de koper binnen Nederland of België aangewezen plaats.
 2. De koper is verplicht de koopprijs van de zaken te voldoen conform de betalingscondities aangegeven in de offerte en/of de overeenkomst. Indien in de offerte en/of de overeenkomst geen betalingscondities zijn overeengekomen, dient de prijs te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. De koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een betalingsherinnering met een termijn van één week, is Busscher Projectzonwering bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en worden alle bedragen die Busscher Projectzonwering nog van koper te vorderen mocht hebben terstond opeisbaar. In dat geval is de koper voorts aansprakelijk voor alle door Busscher Projectzonwering dientengevolge geleden en te lijden schade.
 4. Indien Busscher Projectzonwering bij toerekenbare tekortkomingen van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden aan de koper in rekening gebracht conform een vast en niet voor matiging vatbaar percentage van 15% van het verschuldigde factuurbedrag. Tevens is koper met ingang van de dag dat koper in gebreke is met het voldoen van zijn betalingsverplichtingen aan Busscher Projectzonwering een rentevergoeding van 1,5% per maand verschuldigd.

Artikel 10. Ontbinding

 1. De overeenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst geacht te worden ontbonden na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de Busscher Projectzonwering geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 11. Annulering

 1. Bij annulering door de koper van een al tot stand gekomen overeenkomst heeft Busscher Projectzonwering het recht om naar haar keuze volledige nakoming en/of schadevergoeding te vorderen, danwel aan koper 20% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen voor zover het zaken betreft die Busscher Projectzonwering op voorraad heeft en 50% van het verschuldigde bedrag voor zaken die volgens specificaties worden/zijn vervaardigd, zulks afhankelijk van de vraag in welke fase van uitvoering de overeenkomst zich bevindt. Stoffen zullen te allen tijde volledig in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Busscher Projectzonwering en koper, en de uitvoering en de gevolgen van die overeenkomsten, is het recht van het land waar de overeenkomst tot stand gekomen is en zal worden uitgevoerd van toepassing, onverminderd de bevoegdheid van Busscher Projectzonwering om in een voorkomend geval een rechtskeuze te maken.

Artikel 13. Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Busscher Projectzonwering en koper zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de rechter van de vestigingsplaats van Busscher Projectzonwering. Niettemin heeft Busscher Projectzonwering het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Slotbepaling

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het uitbrengen van de offerte resp. het totstandkomen van de overeenkomst resp. van de kenmerkende prestatie.

Bedrijfsinformatie

Bupz Trading

Kernweg 19-C
1627 LC HOORN
0229 843 957 
06 1446 8470
info@bupz.nl

 

Social media